12.500 EUR vrij van erfbelasting voor elk kleinkind?

29 Augustus 2023 -
Marjorie Hoyaux
Head of Communication, Online & Social Media
12500 eur vrij van erfbelasting voor elk kleinkind

Kunt u als grootouder een bepaalde geldsom of belegging aan elk van uw kleinkinderen nalaten vrij van erfbelasting?  
  
Het antwoord hangt af van het gewest dat bevoegd is voor de heffing van de erfbelasting. Daarvoor moet naar de fiscale woonplaats van de erflater gekeken worden. Heeft die de laatste vijf jaar voor zijn overlijden in meerdere gewesten gewoond, dan moet gekeken worden naar het gewest waar hij in die periode het langst gewoond heeft.

In Vlaanderen

In het Vlaams Gewest kan een grootouder inderdaad een bedrag toekennen van maximaal 12.500 EUR aan elk kleinkind, vrij van erfbelasting.

In principe zou het kleinkind daarop 375 EUR (3% x 12.500 EUR) erfbelasting moeten betalen.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet echter in een belastingvermindering. Indien de nettoverkrijging van het kleinkind (roerende en onroerende goederen samen) niet meer dan 50.000 EUR bedraagt, dan zal de verschuldigde erfbelasting verminderd worden met 500 EUR, vermenigvuldigd met [1 – (nettoverkrijging / 50.000)]. Gaan we uit van 12.500 EUR, dan bedraagt de vermindering 375 EUR, waardoor het kleinkind dus geen erfbelasting verschuldigd is.

In Brussel en Wallonië

In het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest is het antwoord op de vraag meestal negatief.

Het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest kennen wel een specifiek ‘abattement’ (een vrijstelling) toe van respectievelijk 15.000 EUR en 12.500 EUR waarop geen successierechten verschuldigd zijn, MAAR enkel voor zover het kleinkind door de wet als erfgenaam tot de erfenis wordt geroepen. Indien de grootouder een geldsom toekent via testament, schenking of een levensverzekering, dan is aan die voorwaarde niet voldaan.

Enkel indien de ouder van het kleinkind vooroverleden is en het kleinkind bijgevolg wel door de wet tot de nalatenschap wordt geroepen, zou die kunnen genieten van het abattement. In het Brussels

Gewest levert het abattement een korting op van 450 EUR en in het Waals Gewest van 375 EUR.

 

Hoe laat u een geldsom of belegging rechtstreeks aan uw kleinkind toekomen?

Aangezien uw kleinkinderen niet rechtstreeks van u erven, zult u gebruik moeten maken van een testament, schenking of levensverzekering om hen te begunstigen.

Testament

In het Vlaams Gewest kan elke grootouder via een legaat dus aan elk van zijn kleinkinderen een geldsom of belegging van 12.500 EUR toekennen vrij van erfbelasting.

Voorbeeld: de grootouders hebben vijf kleinkinderen. Concreet kan zowel grootvader als grootmoeder 62.500 EUR via testament toekennen. Op die manier kan 125.000 EUR vrij van erfbelasting naar de kleinkinderen gepland worden.

Een bijkomend voordeel van de toekenning via testament is dat dat bedrag niet bij de eigen kinderen terechtkomt, wat mogelijks ook voor hen een gunstige impact heeft op de toepasbare tarieven inzake erfbelasting, aangezien die progressief zijn.

Schenking

U kunt ook overwegen om het bedrag reeds bij leven over te maken via een bankgift. Op die bankgift is geen schenkbelasting verschuldigd. Indien de schenker (in het Vlaams Gewest) echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, dan zal de schenking alsnog belast worden in de erfbelasting. Ontvangt het kleinkind echter minder dan 50.000 EUR, dan geniet hij de vermindering. Krijgt hij maximum 12.500 EUR dan is er zelfs geen erfbelasting verschuldigd.

Levensverzekering

Elke grootouder kan ook een levensverzekering afsluiten waarin de kleinkinderen als begunstigde bij overlijden worden aangeduid. Doordat de grootouder optreedt als verzekeringnemer, is hij ook meester over het contract. Bij zijn overlijden zal de verzekeringsmaatschappij het overlijdenskapitaal rechtstreeks aan de kleinkinderen uitbetalen. Door de vermindering zal er ook hier in Vlaanderen geen erfbelasting verschuldigd zijn indien de nettoverkrijging van elk kleinkind niet meer dan 12.500 EUR bedraagt.

Vergeet de reserve niet!

Bij een planning naar de kleinkinderen moet ook met de reserve van de kinderen rekening gehouden worden. Die bedraagt de helft van uw vermogen.


 

Wat moet u onthouden?

  • Weet dat in Vlaanderen een bedrag tot maximum 12.500 EUR per kleinkind belastingvrij kan geschonken of gelegateerd worden. 
  • Het kleinkind is daar geen erfbelasting op verschuldigd, zelfs niet bij een overlijden binnen de drie jaar na de schenking.
  • In de drie gewesten bestaan er ook nog andere verminderingen en vrijstellingen, maar vaak gaat het om zeer bescheiden bedragen.

 

Meer info?

Neem contact op met het team Estate & Tax Planning van Nagelmackers. Zij helpen u graag verder!


Gerelateerde artikels

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

Elderly couple reviewing a document together Erfenis en fiscaliteit Artikel
29 April 2024

Belgen stellen steeds vaker een testament op