Nagelmackers Invest (mei 2024)

16 Mei 2024 -
Christofer Govaerts
Chief Strategist
Image op stock market graphs

Macro-economische visie & financiële markten

Recent werden de resultaten voor de economische groei in het eerste kwartaal voor Europa en de VS bekendgemaakt. In de VS stelden die resultaten wat teleur, maar waren ze grotendeels te verklaren door enerzijds technische factoren (voorraadcorrecties) en anderzijds een fors toegenomen importcijfer, wat toch duidt op een economisch momentum. Voor dit kwartaal ligt het groeiritme hoger en zal het zeker boven de 2% op jaarbasis uitkomen. Na ettelijke kwartalen van economische stagnatie was er in de eurozone wat positief nieuws te melden, ondersteund door Duitsland, Frankrijk en voornamelijk Italië en Spanje. Ook voorlopende indicatoren lijken te wijzen in de richting van een gematigd economisch herstel in de volgende kwartalen. Ten slotte hebben zowel de OESO als het IMF hun lenterapport gepubliceerd voor de globale economie. De prognoses voor dit jaar werden licht opwaarts bijgesteld, voornamelijk ingegeven door een sterker dan verwachte evolutie in de VS waar de zachte landing nog niet is ingezet. 

Beleidsmatig is er niet veel te melden over het monetair beleid. Enkel de FED heeft recent vergaderd en besliste op 1 mei om de beleidsrente ongewijzigd te laten. Het was vooral uitkijken naar de begeleidende commentaar van voorzitter Powell die warm en koud blies. Enerzijds is men gefrustreerd over het trage desinflatieproces (hardnekkig hoge inflatie in de dienstensector), anderzijds blijft men ervan overtuigd dat de volgende rentebeweging neerwaarts gericht is. Het blijft echter gissen naar de hoeveelheid en timing van renteverlagingen dit jaar. Voorlopig heeft de markt zijn optimisme verder afgebouwd en houdt men het op maximum twee renteverlagingen in het najaar. De ECB van haar zijde lijkt nog steeds op koers voor een eerste renteverlaging in juni, eventueel gevolgd door nog twee tot drie renteverlagingen later dit jaar. 

Na het sterke eerste kwartaal bliezen de financiële markten in april wat stoom af, tevens anticiperend op de hoge verwachtingen voor het huidige resultatenseizoen. De geopolitieke opflakkering in het Midden-Oosten midden april (Gaza en raketaanval Iran) was uiteraard geen ondersteunende factor, hoewel de impact beperkt bleef. Het zag er even naar uit dat de beurzen een fors verlies zouden optekenen, maar enkele goede resultaten van technologiesterkhouders en een nieuw elan in het verre Oosten (Hong Kong) zorgden ervoor dat de uiteindelijke schade minimaal was. Japan viel – na een uitermate sterk eerste kwartaal – ten slotte ten prooi aan de sterkste winstnemingen, in euro in de verf gezet door hernieuwde zwakte van de Japanse Yen. Naar vastrentende effecten waren er lichte verliezen bij staatsobligaties, terwijl bedrijfsobligaties en hoogrentend papier goed standhielden. Grondstoffen waren zeer in trek met aanzienlijke winsten bij industriële metalen. Goud klom eveneens hoger terwijl de olieprijs – een beetje tegen de verwachtingen in gezien de gebeurtenissen in het Midden-Oosten – de maand uiteindelijk in het rood afklokte. 

 


Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.


Gerelateerde artikels

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 April 2024

Nagelmackers Invest (april 2024)

Image op stock market graphs Wereldeconomie Artikel
15 Maart 2024

Nagelmackers Invest (maart 2024)

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
13 Februari 2024

Nagelmackers Invest (Februari 2024)