Uw rechten als aandeelhouder

Dit document is bedoeld als samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de Nagelmackers n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) 'in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Het is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een uitputtende opsomming van alle rechten die aandeelhouders kunnen hebben ten aanzien van de Vennootschap. Raadpleeg het prospectus van Nagelmackers n.v. voor meer informatie over de Bevek.

Recht om te participeren in de beleggingen van de Bevek:

Elke aandeelhouder heeft het recht om te participeren in de winsten of verliezen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het betreffende compartiment en in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouder in dat compartiment. Aandeelhouders hebben geen directe rechten op de activa die in de portefeuille van de compartimenten worden gehouden, maar kunnen alleen indirect deelnemen aan de variatie van de waarde van deze activa door hun aandelenbezit. Hoewel de Vennootschap één enkele entiteit vormt, staan de activa van een compartiment uitsluitend ter beschikking van de aandeelhouders en crediteuren van dat compartiment. De volledige details van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk compartiment worden uiteengezet in het prospectus van de Bevek.

Recht op inkomsten:

Elke aandeelhouder heeft recht op een evenredig deel van de inkomsten (indien van toepassing) van het compartiment waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd. Afhankelijk van de aard van de aandelen die door de aandeelhouder worden gehouden, kunnen dergelijke inkomsten ofwel worden geaccumuleerd in de netto-inventariswaarde van de aandelen van de aandeelhouder, ofwel aan de aandeelhouder worden uitgekeerd als dividendbetaling, in overeenstemming met de voorwaarden van het prospectus van de Bevek.

Recht om informatie te ontvangen:

Elke aandeelhouder heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen over de Bevek en de compartimenten waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd. Deze informatie omvat de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële overzichten van de Bevek, het prospectus van de Bevek en de essentiële beleggersinformatie. Verdere informatie kan op verzoek beschikbaar zijn. Nadere details hierover zijn opgenomen in het laatste prospectus van de Bevek.

Recht om deel te nemen aan en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:

Elke aandeelhouder heeft het recht om een oproeping te ontvangen, persoonlijk of bij volmacht aanwezig te zijn en te stemmen op de algemene vergaderingen van de Vennootschap en alle aandeelhoudersvergaderingen van het specifieke compartiment of de betreffende aandelenklasse waarin de aandeelhouder heeft geïnvesteerd, indien de belegger zelf en in haar/zijn eigen naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Bevek. Elk aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van het Wetboek van de Vennootschappen. Aandelen met een gelijke waarde geven elk recht op één stem. In geval van aandelen met een ongelijke waarde is van rechtswege aan elk ervan een aantal stemrechten verbonden in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel met de laagste waarde voor één stem telt. Fracties van stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van bestuur van de Vennootschap het stemrecht schorsen van elke aandeelhouder die niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van het prospectus, de statuten of enig document waarin zijn verplichtingen jegens de Bevek en/of de andere aandeelhouders zijn opgenomen.

Recht om aandelen in te kopen:

Elke aandeelhouder heeft het recht om de Vennootschap te verzoeken om ofwel een specifiek aantal aandelen van de aandeelhouder ofwel aandelen voor een bepaalde waarde op een handelsdag terug te kopen tegen hun netto-inventariswaarde per aandeel op die handelsdag, onder voorbehoud van enige toepasselijke kosten en de voorwaarden van het inkoopproces zoals uiteengezet in het prospectus. Om aandelen in te kunnen kopen vanaf een bepaalde handelsdag, moeten aandeelhouders vóór de relevante deadline een correct ingevuld terugkoopformulier indienen bij de financiële dienst van de Bevek.

Recht op gegevensbescherming:

Elke aandeelhouder dient er rekening mee te houden dat de aandeelhouder door het aanvragen van aandelen informatie aan het bedrijf heeft verstrekt of zal verstrekken, wat persoonsgegevens kan zijn in de zin van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en moet zich ervan bewust zijn dat deze persoonsgegevens door de Bevek zal worden verwerkt in overeenstemming met haar gegevensbeschermingsbeleid.

Recht om een klacht in te dienen:

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet 100% tevreden bent, kunt u zich wenden tot de Klachtendienst. Dit kunt u via dit online formulier, per e-mail klachten@nagelmackers.be of per post naar Nagelmackers Klachtendienst, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel. Wanneer u niet tevreden bent met het antwoord dat u kreeg van deze dienst, of u gaat niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kan u contact opnemen met de onafhankelijke ombudsdienst via ombudsman@ombudsfin.be Tel. 02 545 77 70, North Gate II, Koning Albert II‐laan 8, bus 2, 1000 Brussel. U behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

 

Deze samenvatting van de belangrijkste rechten is niet en beoogt niet uitputtend te zijn en aandeelhouders dienen het prospectus van de Bevek in zijn geheel te lezen en hun professionele adviseurs te raadplegen om hun rechten beter te begrijpen.