Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Bank Nagelmackers

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de vier verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door Bank Nagelmackers.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

I. Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen (het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst).

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat een jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

1

Superior+ Spaarrekening

Categorie*BasisrenteGetrouwheidspremieOptelling van basisrente en getrouwheidspremieToepasselijke
voorwaarden
A0,50%
op jaarbasis
1,55%
op jaarbasis
2,05%
op jaarbasis
-
Essentiële spaardersinformatie

 

2

Superior Spaarrekening

Categorie*BasisrenteGetrouwheidspremieOptelling van basisrente en getrouwheidspremieToepasselijke
voorwaarden
B0,70%
op jaarbasis
0,65%
op jaarbasis
1,35%
op jaarbasis
0 - 500.000 euros
Essentiële spaardersinformatie

 

3

Superior Spaarrekening

Categorie*BasisrenteGetrouwheidspremieOptelling van basisrente en getrouwheidspremieToepasselijke
voorwaarden
B0,40%
op jaarbasis
0,40%
op jaarbasis
0,80%
op jaarbasis
> 500.000 euros
Essentiële spaardersinformatie

 

4

Classic Spaarrekening

Categorie*BasisrenteGetrouwheidspremieOptelling van basisrente en getrouwheidspremieToepasselijke
voorwaarden
A0,40%
op jaarbasis
0,40%
op jaarbasis
0,80%
op jaarbasis
-
Essentiële spaardersinformatie

* U kunt de uitleg over de verschillende categorieën gereglementeerde spaarrekeningen vinden op https://www.wikifin.be/nl/sparen-en-beleggen/spaarrekening/wat-een-spaarrekening.

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Cliënten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: 

  • Opening, afsluiting, raadpleging en online overschrijvingen binnen de door de wet toegestane limieten (verbinding via itsme®) zonder kosten.
  • Mogelijke postverzendingskosten en andere kosten:
    • Raadpleging via Online & Mobile Banking (verbinding via itsme®): 0,00 EUR
    • Verzending per post: 1,21 EUR (administratiekosten) + verzendkosten volgens het geldende tarief van bpost

II. Plaats waar de spaarcalculator van Bank Nagelmackers kan worden geconsulteerd

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool kan digitaal worden geconsulteerd na de nodige verificaties via uw PC-banking (Online Banking / Rekeningen / Interestverrekening / Selecteer een rekening / Simuleer een opname).

III. Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via deze link komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

IV. Link naar de bankoverstapdienst

Niet van toepassing op onze instelling.

V. Belangrijkste risico’s

Risico op faillissement : In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 EUR, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.

Inflatierisico : Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

VI. Andere

De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Bank Nagelmackers. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

VII. Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 EUR voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 EUR voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

VIII. Klachten

Voor klachten kan u terecht bij de interne klachtendienst. Bank Nagelmackers nv, klachtendienst, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via klachten@nagelmackers.be.

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be).